Jolanta Glos

ANTYKOS*PL

Jolanta Glos

About our cattery

I’m associated with Felis Polonia (FPL) a part of Fédération Internationale Féline’s . I have a good experience with showing cats in Poland but i didn’t show them abroad.

Health Screening

Yes, with every other information that the buyer wants.

Spay/Neuter Policy

There is no problem with Spaying/neutering if the buyer wishes so.

Written Application or Contract

UMOWA KUPNA – SPRZEDAŻY KOTA
Strona: 1 z 2

Zawarta w dni ....................., pomiędzy:

Sprzedającym /hodowcą/:

Imię i nazwisko: Jolantą Glos
Nazwa hodowli: ANTYKOS *PL
Adres: 44-178 Przyszowice, ul.Wilsona 12
Tel/e-mail: 48/608-149-111; jogo@interia.pl a Nabywcą:
Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………………………..………………………………. Adres: …………………………………………………………………………………………………………………………. Tel/e-mail: ………………………………………………………………………………………..……………………………….
Dane kota:

Rasa: DEVON REX – DRX
Płeć: KOCUREK
Kolor: N 33
Data ur.: 24.06.2016 R.
Imię kota ANTYKOS*PL
Ojciec: CH MXIMUS DEI FOLLETTI DRX n33 Matka: FUTURE ARNIKOR*PL DRX n33


Strony ustalają następujące warunki umowy:

I. Ustalenia finansowe:

1. Nabywca zobowiązuje się uiścić zadatek w wysokości: 1000 zł płatny przelewem na rachunek bankowy sprzedającego- niezwłocznie (do trzech dni od daty przeslania umowy).
a. Zadatek ulega zwrotowi w całości w trybie natychmiastowym w przypadku nie wywiązania się hodowcy z umowy.
b. Zadatek nie podlega zwrotowi w żadnej części jeżeli nabywca odstąpi od zakupu kociaka.
c. Jeżeli z jakichkolwiek przyczyn kot zostanie zwrócony hodowcy /wyłącznie za jego zgodą/, nabywca w czasie ustalonym przez strony otrzymuje zwrot pieniędzy za kota po potrąceniu przez hodowcę sumy będącej równowartością 35% wartości kota ustalonej w pierwszej części niniejszej umowy.
2. Ustalona cena za kota wynosi: 560 euro "na kolanka" i 1500 euro jeśli do hodowli.
3. Kwota pozostała należności za kota zostanie uregulowana gotówką w momencie odbioru kota, bądź przelewem na wyżej podany rachunek bankowy przed odbiorem kota (hodowca wyda kota po wpłynięciu należności na rachunek bankowy).

II. Pozostałe ustalenia:

1. Sprzedający /hodowca/ gwarantuje, że w dniu odbioru kota przez nabywcę będzie on klinicznie zdrowy i wolny od chorób pasożytniczych. Kot w momencie podpisania umowy nie wykazuje żadnych wad genetycznych i anatomicznych. Jeżeli w momencie odbioru kota kupujący, po dokonanych oględzinach kota, stwierdzi u niego wady i mimo tego będzie chciał nabyć kota na własną odpowiedzialność, wówczas wady te nie będą stanowiły powodu roszczeń wobec hodowcy.
2. Hodowca zapewnia, iż w momencie odbioru kota będzie on dwukrotnie zaszczepiony na choroby wirusowe oraz odrobaczony. Nabywca otrzyma książeczkę zdrowia kota potwierdzającą dokonane szczepienia i odrobaczenia.
3. Hodowca zapewnia, że jego hodowla jest wolna od wirusów FeLV, FIV, FIP oraz grzybicy. Hodowca oświadcza, że rodzice kociaka zostali poddani testom na FeLV i FIV. Hodowca oświadcza, że wszystkie koty w hodowli są regularnie szczepione na choroby wirusowe.


UMOWA KUPNA – SPRZEDAŻY KOTA
Strona: 2 z 24. Kot na zlecenie nabywcy i na jego koszt może zostać poddany kontrolnemu badaniu weterynaryjnemu oraz przeprowadzeniu testów FeLV i FIV oraz podstawowego badania krwi. W takim przypadku Nabywca oprócz zaliczki za kociaka opłaca dodatkowo koszt przeprowadzenia badań i testów. Wyniki badania krwi i testów kociaka oraz odpowiednie zaświadczenie weterynaryjne z przeprowadzonej kontroli zdrowia kociaka hodowca dostarcza w momencie odbioru kociaka z hodowli przez Nabywcę.
Nabywca wyraża chęć na powyższe: TAK - NIE /*.
5. Nabywca ma na dokonanie własnej kontroli weterynaryjnej kota pełne dwie doby od chwili odebrania kota z hodowli. Wykrycie wady lub choroby kota w wyniku tego badania zobowiązują hodowcę do zwrotu wpłaconej kwoty za kota w ustalonym przez strony terminie lub zamiany kota na innego, po przekazaniu przez nabywcę wszystkich oryginalnych dokumentów potwierdzających jego prawo do reklamacji kota.
6. Nabywca zobowiązany jest do natychmiastowego, telefonicznego powiadomienia hodowcy o ewentualnym zachwianiu stanu zdrowia kota lub niepokojących objawach zauważonych u kota, które ewentualnie wystąpiły u kota bezpośrednio po jego zakupie, pod groźbą utraty prawa do reklamacji kota.
7. W razie wystąpienia niespodziewanej choroby u kota w przeciągu trzech dni od chwili jego wzięcia z hodowli, jeżeli nabywca pragnie go mimo wszystko zatrzymać, hodowca ma prawo żądać zwrotu kota celem jego wyleczenia. Jeżeli w trakcie leczenia kot padnie u hodowcy, to hodowca jest zobowiązany dać nabywcy innego kota lub zwrócić pieniądze w zależności od woli Nabywcy kota. Jeżeli Nabywca pragnie samodzielnie leczyć kota to hodowca jest zwolniony z wszelkiej odpowiedzialności za tego kota, a więc nie zwraca nabywcy kosztów leczenia kota, jak również nie zwraca pieniędzy w razie padnięcia kota u nabywcy w trakcie leczenia.
8. Nabywca kota oświadcza, iż zapewni kotu odpowiednie warunki bytowe, dbałość o kondycję fizyczną i psychiczną oraz opiekę weterynaryjną.
9. Nabywca kota oświadcza, że kot nie będzie porzucony, sprzedany do sklepu ze zwierzętami, oddany do laboratorium lub schroniska, oddany, przekazany lub użyczony do innej hodowli. W razie rezygnacji z kota nabywca powiadomi o tym fakcie hodowcę, który postara się pomóc w znalezieniu dla kota nowego, odpowiedniego domu.
10. Hodowca oświadcza, że w dniu podpisania umowy ocenia walory kota jako wystawowego i hodowlanego ale zgodnie z wolą Nabywcy kot będzie kotem „na kolanka”. Wobec powyższego kocurek przed wydaniem go Nabywcy zostanie wykastrowany.
11. Hodowca zobowiązuje się do przekazania w momencie odbioru kota jego rodowodu, książeczki zdrowia i paszportu kota oraz informacji na temat odżywiania i pielęgnacji kota.
12. Ustalona data odbioru kota: między ……………………………. 2016 r.
a. Hodowca zastrzega sobie prawo do zmiany terminu odbioru kota przez Nabywcę z przyczyn obiektywnych np. infekcja , reakcja poszczepienna itd.
13. Przy odbiorze kota spisany zostanie protokół odbioru kota.
14. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

*/ niepotrzebne skreślić
Podpis hodowcy ......................................... Podpis nabywcy .........................................

Health Guarantee Offered

yes

Additional Information

Devon Rex Breeder since 2006.The kittens live with us, are used to humans and are beautiful.The kittens have a pedigree and are pure Devon Rex breed. I can send pictures of both parents as well.

Kittens

Three new kittens are searching for a new home!

May, 15 2018

Mother : Future Arnikor*PL Father: Juri * Antykos

13 weeks/Female, Male

Three new kittens are searching for a new home!

April, 27 2018

Mother : Diadema UA* Valentian Mask Father : Xavier Ha'hatul

15 weeks/Female, Male

Location: PL
P: 048608149111

joglo@interia.pl

View all breeder info